Franchiseavtal

När man väl bestämt sig för ett koncept och franchisetagaren och franchisegivaren kommit överens är det dags att teckna ett avtal. Ett franchiseavtal är ett juridiskt dokument som reglerar samarbetet mellan franchisetagare och franchisegivare. Utformningen av franchiseavtalet kan skilja sig från olika franchisekedjor och består ibland av flera olika delar. 
Juridiskt sett är det franchisetagarens bolag som är franchisetagaren. Det innebär att bolaget är juridiskt bundet till franchiseavtalet, men även franchisetagaren som privatperson och ägare finns med i avtalet.

Franchiseavtalet skall innehålla en tydlig redovisning av bägge parters rättigheter och skyldigheter. Avtalet skall också reglera ansvar och samarbete samt på vilket sätt franchiseföretaget skall skötas.
Avtalet kan även innehålla regler för vilket geografiskt område avtalet avser, priset för rättigheten och om franchisetagaren i inledningsskedet har möjlighet att förhandla med en annan franchisegivare samtidigt.

Andra delar av avtalet kan gälla vilka förändringar i systemet som tillåts, avtalets gilitghet, konkurrens under avtalstiden eller vilken ersättning som franchisetagaren skall betala. Franchiseavtalet bör ta upp alla problem som kan tänkas dyka upp vid samarbetet mellan franchisegivaren och franchisetagaren.

Franchisegivaren kan begära att vissa ekonomiska minimikrav upprätthålls för att man skall få behålla franchiserätten. Dessa bör inte vara så höga så att man inte klarar av att uppnå dem. Om man av någon anledning, kanske pga av sjukdom, misssköter sitt arbete måste man få en chans att rätta till sina misstag. Franchisegivaren måste ha starka skäl som upprepad misskötsel för att kunna säga upp avtalet.

Franchiseavtal är tidsbestämda. Det är viktigt att avtalet gäller tillräckligt lång tid för att man skall få igen sina investeringar. Efter denna tid bör man ha företrädesrätt (option) på att förlänga eller att teckna ett nytt avtal. Ibland kan det hända att en franchisetagare av något skäl vill överlåta sitt avtal innan avtalstidens slut. Hur uppsägning och avslut av ett franchiseavtal skall ske bör tydligt redogöras i franchiseavtalet.

I franchiseavtalet får franchisetagaren rätten att använda franchisegivarens koncept, varunamn och tillgång till franchisegivarens know-how. Franchisegivaren får genom avtalet rätten att ta betalt för dessa uppgifter. Genom franchiseavtalet förbinder du som franchisetagare dig att upprätthålla vissa standarder och förpliktelser för att skydda franchisesystemet. Du måste hålla dig inom uppsatta normer för att skydda varumärket och konceptet.

Varje franchisegivare vet att kedjans framgång beror på franchisetagarens goda resultat. Liksom franchisetagarens framgång bygger på ett väl fungerande koncept. Detta ömsesidiga beroende gör att bägge parter tjänar på ett korrekt avtal. Många gånger avslöjar franchisegivaren alla sina affärshemligheter för dig som franchisetagare för att man skall bli framgångsrik och därmed en tillgång för kedjan. Om dessa hemligheter avslöjas för andra kan hela kedjan skadas. En viktig del av franchiseavtalet är därför den som styr sekretess. Som franchisetagare skriver man på ett löfte om sekretess för att skydda franchisegivarens affärshemligheter och know-how.