Vad är franchising?

Både svenskt och internationellt näringsliv är fullt av företag som använder sig av franchising.

Franchising innebär att man hyr ett företags affärsidé. Idag finns över 18 000 egna företagare i Sverige som bedriver sin verksamhet genom franchising.
Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr  affärskonceptet av franchisegivaren. 

Vi ser hur intresset för franchising som företagsform ständigt ökar både i Sverige och utomlands.Den unika kombinationen av tryggheten i ett beprövat affärskoncept och drivkraften hos den fria företagaren är förmodligen en av de viktigaste förklaringarna. När ett franchiseföretag hyr ut rätten att använda sitt företagsnamn till andra företagare, så är det ett långsiktigt samarbete mellan två likaberättigade parter. Samarbetet styrs av ett avtal som båda skriver under.

Franchising kan tillämpas inom så gott som alla område av vårt näringsliv, där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer. 

Franchisegivaren

Den som har en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet vill ofta expandera och låta verksamheten växa. Man kanske vill öppna ytterligare butik, en ny fabrik eller ett nytt försäljningskontor. Då måste man ofta göra en investering på en ny plats och låta någon anställd driva det nya stället.
Franchising innebär en möjlighet att expandera sin verksamhet och affärsidé utan att själv behöva investeringen, ha personalansvar och liknande för de nya enheter som sätts upp. Istället betalar franchisetagaren hyra för tillgången till affärsidén och konceptet. Då kan franchisegivaren expandera, skydda distributionen av sina produkter och/eller enbart tjäna pengar på att hyra ut affärsidén.

Franchisetagaren

Den som skall starta eget företag kan naturligtvis bygga upp sitt företag på vanligt vis, hitta sina egna lösningar och göra sina egna misstag. Eller så kan han eller hon hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur konceptet ska bedrivas. Det kan också vara så att ett företag vill komplettera sin övriga verksamhet med ett nytt affärskoncept. Till exempel kan ett restaurangföretag bli franchisetagare till en fastfood-franchise eller så kan ett försäkringsbolag utöka sin produktportfölj genom att hyra ett koncept av ett annat försäkringsbolag.

Rollfördelning

Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept och hyr ut det till en franchisetagare. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren, och bildar på så sätt en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept.

Det finns inga garantier för att du automatiskt blir rik när du startar ett franchiseföretag, men med en fungerande affärsidé och hårt arbete kan dina ekonomiska och personliga investeringar snart omvandlas till en god inkomst.

Avgifter

De rättigheter och tjänster franchisegivaren tillhandahåller betalar du för genom olika sorters avgifter. Det vanligaste är att franchisetagaren betalar en inträdesavgift eller startavgift och sedan löpande serviceavgifter - royalties.

I inträdesavgiften ingår oftast kostnaderna för rättigheten till varumärket och konceptet. Vad som ingår i avgifterna skiljer sig från olika franchisesystem men i inträdesavgiften bör starthjälp och introduktionsutbildning ingå.

Den löpande ersättning du betalar till franchisegivaren är vanligtvis en viss procent av din nettoinkomst. Serviceavgiften ellerv royalties skall täcka vidareutbildning, information, rådgivning etc. En del av serviceagiften kan gå till nationell marknadsföring och reklam men i de flesta fall betalas detta som en avgift till en särskild marknadsföringsfond.

Serviceavgiften varierar stort mellan olika franchiseorganisationer. Hur stor avgiften blir beror till stor del på omsättningen och vilken typ av verksamhet du bedriver. Den kan vara allt från ett par procent av bruttovinsten till över 20 procent.

Om avgiften är rimlig beror på vad du får i utbyte av supportkontoret men även på hur stor omsättning verksamheten har. Serviceavgiften skiljer sig från fall till fall och bör undersökas noga innan du tecknar ditt franchiseavtal. Avgiften får inte vara så hög att du i inte tjänar på din verksamhet.

Ekonomiska investeringar

Som franchisetagare får du själv stå för de ekonomiska investeringar som krävs för att starta din verksamhet. Hur mycket du behöver satsa beror på verksamhetens karaktär. Enklare serviceverksamheter kräver inte lika mycket startpengar som om du öppnar en stor restaurang.

Övertar du en befintlig franchiseverksamhet kan du slippa en del investeringskostnader men i gengäld kan du få betala ett högre pris på överlåtelsen.

Kapitalbehovet varierar stort, allt från under 100.000 kronor till flera miljoner kronor.